021-66510228

مشخصات:

  • ســــطح بســـــتر بدون شــــکن یا یک شکن
  • دارای بد ســــــاید باد بزنی ( فلــزی )
  • دارای ســرو ته  MDF
  • دارای ضــربه گیــر
  • کفه از جنـــس ورق پانــچ
  • دارای دو چــرخ ترمــزدار و دو پایه ثــابت