021-66510228


مشخصات:

  • ســطح بســتر یک شـکن با کفه ABS با قابلیت شســتشو  و ضــد عفـــونی
  • شکن زیر سر با قابلیت زاویه منفی به همـراه هندل دستی
  • دارای پوشــــــــش رنگ پـــودری الکــــترواســـتاتیک
  • دارای تشـــک 5 سانتی ریبـــاند شـــکن دار
  • دارای بدســـاید آکاردئونی  و محـــل قرارگیری کپســـول اکسیژن
  • دارای پایه ســـرم و ضـــــربه گیر و چـــرخ 150 ترمــزدار