021-66510228

مشخصات:

  • سطح بستر سه تکه عریض و رویه از ابر ریباند و پوشـــش
  • چرم مصنوعی قابل ضد عفونی و شستشو با رنگ بندی متنوع
  • سیــستم الکــتریکـال  سه  مــوتــوره   با   کنترل دســتی  وباتــری IP66  و  Backup  
  • قابلیت تنظیم زاویه  Trendelenburg بصورت الکتریکال
  • قابلیت   تنظیــــم شــــکن پشــــتی بصـــورت الکتریکال با قابلیت CPR سریع
  • قابلیت تنظـــــیم تخـــــت زیر پا بصــــــورت خطی
  • دارای دو پایه لیتیومی با قابلیت تنظیم ارتفاع و موقعیت با مفصــل کـــروی
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک برای سطوح  فلزی
  • دارای چهار چرخ 150میلیمتری با سیستم قفل مرکزی
  • دارای مخـــــــزن اســـتیل