021-66510228

مشخصات:

 • سطح بســـتر سه شکن فرم دار با فـوم قالبی و پوشــش چـــرم مصنـــوعی
 • قـــابل شســتشو ، ضد عفـــونی با رنگ بنـــــدی متـــنوع
 • سیــستم الکــتریکال چهــار مــوتوره با کنــترل دسـتی  و باتــری Backup  و  IP66
 • دارای سیســتم توزیــن ( Optinal )
 • قابلیت تنظــــیم ارتفـــاع
 • قابلیت تنظیم شکن پشتی و زیر ساق بصورت الکتریکال
 • قابلـیت  Flat کـامل همــــزمان با زاویه  Trendelenburg  
 • داررای پوشـــش رنگ پـــودری الکــــترواســتاتیک برای کلیه سطـــوح فلـــزی
 • دارای چهـــار چــــرخ   125
 • قابلیـــت تنظــــــیم زیــر پــایی بصـــــــورت دســــــتی
 • دارای پـایه ســــــرم با قابلـــیت تنظــــــیم ارتفــــاع