021-66510228

مشخصات:

  • ســطح بســتر  ، دو و سه شــــکن 
  • کفه از جنــــس ABS با قابلیت  شستشو و ضد عفونی
  • دارای سر و ته ABS با تنوع رنگ
  • قابلیت نصـــب انواع  بد ســــاید
  • دارای پوشـــــش رنگ پــــودری الکــــترواســــتاتیـــک
  • دارای ضـــــربه گیر و  پایه ســــرم
  • دارای دو دسـتگیره در بالا و پایین تخـت به منظـور سهولت در جابجـــایی
  • قابلیت نصــب مانکی بار و تجهـــیزات ارتوپدی