021-66510228

مشخصات:

  • ســطح بســـتر یک شکن،کفه از جنــــس ABS با قابلیــت شسـتشو و ضد عفـــونی
  • قابلیت تنظـــیم پشتی به صورت دســـتی
  • دارای تشک  5 سانتی   با رویه چـرم مصنوعی ، جدا شـونده با قابلیت شستشو
  • دارای پوشـــــش رنگ پــــودری الکـــترواســـتاتیــک
  • دارای  کشــــو  و  جــــای لــــوازم
  • دارای رول  ملحـــفه  یکبار مصــــرف