اطلاعات فنی برانکارد اورژانس مدل B6000

  • سطح بستر یک شکن با کفه ABS جدا شونده
  • تنظیم شکن زیر سر و زاویه منفی توسط اهرم دستی تاشونده
  • دارای تشـــک
  • دارای بدســـاید آکاردئونی و محـــل قرارگیری کپســـول اکسیژن
  • دارای پایه ســـرم و ضـــــربه گیر
  • دارای پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
  • چرخ با قطر 150 میلیمتر ترمزدار به صورت مورب
رانکارد اورژانس
برانکارد اورژانس